“කිලිටි දුසිම” ගණනින් දෙගුණය ඉක්මවයි!!!

ඉතා කුඩා සාණ්ද්‍රණ වලින් පවා ඇතිවිට විශාල වශයෙන් පරිසරයටත් මානුෂික සෞඛ්‍යටත්, අන් ජීවීන්ටත් ඉතා භයානක හානි ගෙනදෙන කාබනික රසායනික සංයෝග…

ඇස්බැස්ටස්

ඇස්බැස්ටස් යනු? ඇස්බැස්ටස් යනු ස්වභාවිකව පරිසරයේ, කෙදි මිටි වශයෙන් පවතින තනි කෙදි බවට පත් කල හැකි ඛණිජයකි.මෙම කෙදි තාපයට, ගින්දරට…